Hoe komen we samen tot een
omgangsregeling voor de kinderen?

Het is nooit makkelijk om als koppel de beslissing te maken om uiteen te gaan. En wanneer jullie samen kinderen hebben, zijn de gevolgen nog veel ingrijpender. Zowel voor de ouders als voor de kinderen is het essentieel dat het duidelijk is bij wie de kinderen wanneer verblijven. Een in detail omschreven omgangsregeling schept structuur en klaarheid. Je leest er meer over in deze blog.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

De ouders zelf aan zet

Als ouder geven jullie het voorbeeld aan de kinderen. Een scheiding is voor de kinderen een overweldigende gebeurtenis die hun wereld op hun kop zet. Wanneer de ouders elkaar blijven erkennen als ouder en blijven praten over de kinderen, ondanks de kwetsuren, biedt dat de kinderen een houvast. Kinderen kunnen daardoor geloven dat alles goed komt. Een kind kan maar zichzelf zijn en kind blijven als ze van de ene ouder ook de andere ouder graag mogen zien. Indien dit moeilijk lukt, biedt bemiddeling de mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan.

Een gelijkmatige verblijfsregeling

Sinds 2006 werd het gelijkmatig verdeeld verblijf in het Burgerlijk Wetboek als regel ingevoegd, om tegemoet te komen aan de gelijkwaardigheid van de beide ouders. Dit betekent dat wanneer één van de ouders een gelijkmatige verdeelde verblijfsregeling vraagt, dit bij voorkeur onderzocht dient te worden.

Deze regel wordt niet zomaar toegepast. Er moet steeds rekening gehouden worden met enerzijds concrete omstandigheden en anderzijds het belang van de kinderen en de ouders. Zo wordt onder meer gekeken naar de praktische haalbaarheid. Sommige ouders werken bijvoorbeeld dag- en nachtdiensten en kunnen hun kind op bepaalde momenten niet opvangen. Ook de leeftijd en persoonlijkheid van de kinderen spelen een rol.

Het belang van de kinderen dienen op de eerste plaats te komen. Vraag je dan ook af met welke regeling jullie kind het best gediend is. Want wat voor het ene kind geldt, geldt niet zomaar voor het andere kind. Op welk tempo bouwen we het verblijf op? Komen we dezelfde regeling overeen voor de beide kinderen? Het is van belang dat ouders er zich bewust van zijn dat niet de kwantiteit van het verblijf het belangrijkst is, maar de kwaliteit. Wanneer een kind een hele week bij een ouder verblijft, maar deze niet in de mogelijkheid is om de nodige aandacht en zorg te geven, wordt niet tegemoetgekomen aan de noden van het kind. Soms is kiezen voor minder tijd met je kind, maar wel voor kwaliteitsvolle tijd, een betere beslissing voor je kind. Kiezen voor een niet gelijkmatig verblijf, maakt niemand een minder goed ouder.

Het beste voor je kind

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Maar wat betekent dat eigenlijk: ‘het beste’?

In het kader van een (echt)scheiding is het allerbelangrijkste dat jullie kind buiten de strijd gehouden wordt. Aan de oorzaak van jullie scheiding heeft jullie kind geen boodschap. Een kind hoeft een ouder geen gelijk te geven. Zij maken geen deel uit van een relationele problematiek. De kinderen hebben het recht hun beide ouders even graag te zien. Ook wanneer jullie als ex-partners tegenover elkaar staan. Kinderen hebben bovendien recht op een zorgeloze kindertijd. Het leven is al moeilijk genoeg. Probeer daarom het (ex)-partnerschap en het ouderschap van elkaar los te koppelen.
De wijze waarop ouders met elkaar in relatie samenleven en door de scheiding gaan, bepaalt de rugzak van het kind. Die rugzak dragen jullie kinderen mee in hun latere levensjaren.

Als kinderen zichzelf kunnen zijn bij hun beider ouders en het gevoel hebben dat ze de andere ouder graag mogen zien, raken ze niet in een loyauteitsconflict verzeild. Wanneer ze voelen dat jullie elkaar als ouder respecteren, geloven ze gemakkelijker dat het goed komt.

Het verblijf in de ouderschapsovereenkomst

Jullie kennen jullie kind het best. Je wordt niet als ouder geboren, ouder zijn moet je leren, met vallen en opstaan. De noden van elk kind uitzoeken, is dan ook een belangrijke uitdaging. Want ouder ben je voor het leven.

In een ouderschapsovereenkomst wordt onder meer het verblijf tot in detail beschreven. Dat is vooral bedoeld voor als jullie het niet eens zijn met elkaar. In onderling akkoord kan te allen tijde van de overeenkomst afgeweken worden. Die afwijking wordt geen verworven recht. Bij gebreke aan akkoord vallen jullie terug wat jullie overeengekomen zijn.

Net daarom is het zo belangrijk om jullie te laten begeleiden door iemand die met kennis van zaken dergelijke overeenkomst kan opstellen. Die persoon houdt ook rekening met alle bekommernissen, onzekerheden, angsten en behoeften.

De onderhoudsverplichting in de ouderschapsovereenkomst

Onlosmakelijk verbonden met de verblijfsregeling is de onderhoudsverplichting van de ouders ten aanzien van hun kinderen. Als ouder dienen jullie in verhouding tot jullie inkomsten en mogelijkheden in het levensonderhoud, opvoeding en opleiding van jullie kind te voorzien.

Wist je dat 80% van de betaalde onderhoudsbijdragen fiscaal aftrekbaar zijn?

Naast de onderhoudsbijdrage wordt samen met jullie een regeling getroffen voor de buitengewone kosten voor jullie kind. Deze kosten worden onder beide ouders verdeeld. Traditioneel maakt men het onderscheid tussen de gewone, dagelijkse kosten en de buitengewone, verblijfsoverstijgende kosten. Ondertussen werd wettelijk vastgelegd welke kosten nu als buitengewoon beschouwd worden. Toch heerst er nog steeds onduidelijkheid. Daarom is het aan te raden dat ouders de lijst in de overeenkomst in detail opnemen. Het is de bedoeling dat discussies over elke uitgave vermeden worden.

Vinden jullie het moeilijk om samen tot een overeenkomst te komen?

Denk er dan aan dat een geschil voor de rechtbank niet alleen een grote impact heeft op jullie eigen emotioneel welbevinden, op jullie relatie als ouder, maar ook op jullie kinderen. Bij dergelijke procedures wordt er enkel gefocust op ieders eigenbelang. Houd er rekening mee dat een rechter noch jullie, noch de kinderen kent. De rechter kan enkel verder gaan op wat jullie advocaten over jou en de andere partij schrijven. Ik hoef niemand te vertellen dat niet de positieve zaken over de ander voor de Rechtbank in de verf worden gezet. De strijdtaal is onmiskenbaar waardoor iedereen zich moet verdedigen en op dezelfde manier moet reageren om ook voor eigenbelang te strijden.

Aan de slag met een bemiddelaar

Ook als jullie het in niet eens zijn met elkaar blijft bemiddeling mogelijk!

Vinden jullie het moeilijk om zelf tot een overeenkomst te komen, of zijn jullie op zoek naar een veilig kader om samen de beste regeling voor jullie kinderen uit te werken?

Ik sta jullie graag bij in jullie traject contact met me op.

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvende informatie, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Contacteer mij vrijblijvend
Boek een afspraak